Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskolánk története

             Történetünk 1880-ban kezdődött, amikor Pánthy Endre katolikus plébános (később kanonok, nagyprépost, püspök) megalapította, felépíttette, mindennel felszerelte, majd a működéséhez szükséges alapítvánnyal is ellátta az akkori leánynevelő intézetet. Ez volt városunk első emeletes épülete. Megnyitásakor kb. 300, öt év múlva közel 500 volt a növendékek létszáma. Ennek következtében került sor 1885-ben az épület bővítésére.

             Az első világháború alatt katonai kórházat rendeztek be a tantermekben. A két világháború között a város egyik kulturális centruma volt, s profilja gazdagodott, mert falai között polgári leányiskola is működött. A második világháború idején ismét hadikórház lett és népkonyhaként is funkcionált. 1948-ban államosították.

             1964-ben az iskolarendszert érintő változások következtében körzeti általános iskolává alakult. Ettől az évtől a környező települések (Balla, Barta, Szenttamás, Surjány, Szakállas) 6-16 éves korú gyermekeinek általános iskolai oktatását is ellátjuk. 1965-ben új szárnnyal bővült az épület, melyben szakmunkástanulók képzése folyt.

             A gyermeklétszám folyamatos növekedése a férőhelyek számának emelését tette szükségessé. Ennek érdekében 1982-ben került átadásra a Kölcsey úton az új épületegység, helyi szóhasználattal élve a „sárga iskola”, mely 2009-2011 között tovább bővült, kívül-belül megújult. Egy Európai Uniós pályázat keretében 355 millió Ft-os, nagyszabású iskolabővítési és korszerűsítési projekt valósult meg az intézményben. Ennek eredményeként az Ipolyi téri épületből átköltözött az alsó tagozat. A 2010/2011. tanévtől már csak ebben az épületben folyik a tanítás, a régi, patinás létesítmény pedig  ismét a Katolikus Egyház tulajdonába került.

             A beruházásnak köszönhetően jelentősen javultak az oktatás feltételei: új aulával bővült a földszint, európai színvonalú nyelvi laborok szolgálják az idegen nyelv tanítását. Korszerű könyvtár, szaktantermek, számítástechnikai terem, klubszobák kialakítására került sor. A tantermek felébe új bútorzat került, korszerű audiovizuális eszközök, interaktív táblák, projektorok segítik a tanítást-tanulást.

             Története során iskolánk elnevezése többször változott. Megnyitásakor alapítója, Pánthy Endre nevét vette fel, majd 1944-ben Árpádházi Szent Margitról nevezték el. Később Duclos téri Általános Iskola, majd Rózsa Ferenc téri Általános Iskola lett. Kölcsey Ferenc nevét 1987 óta viseli, s azóta különösen nagy gondot fordítunk névadónk szellemiségének, munkásságának, iskolánk hagyományainak ápolására.

             2013. január 1-től rövid ideig önkormányzati fenntartásból államiba kerültünk, majd 2013. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy vette át fenntartásunkat.

             Intézményünk nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó képzést folytat, nyolcosztályos rendszerben. Tanulóink létszáma 1999-ben volt a legmagasabb, az akkori 840 fővel már a befogadóképességünk határához érkeztünk.  Az utóbbi években 440-490 gyermeket nevelünk-oktatunk, ezzel a város egyik legnagyobb létszámú általános iskolája vagyunk.

             Kiemelt figyelmet fordítunk a komplex személyiségfejlesztésre, a minőségi nevelő-oktató munkára, tehetségeink gondozására, a versenyképes tudás elsajátíttatására, a lemaradók felzárkóztatására, a differenciált képességfejlesztésre, a sokszínű tanórán kívüli tevékenységekre. Ennek köszönhetően szívesen íratják be hozzánk gyermekeiket  a szülők.

Munkánk során mindig törekszünk a pedagógiai innovációra, a folyamatos megújulásra, a korszerű módszerek alkalmazására. A teljesség igénye nélkül az alábbiakat említjük meg:

 • 1968-90-ig matematika tagozat működött iskolánkban, melyet 1990-től 6. osztálytól kezdődő, képességek szerinti oktatás követett;
 • 1983-tól emelt szintű testnevelés oktatást végzünk, évfolyamonként egy osztályban;
 • 1990-ben bevezettük a környezetkultúra tantárgyat alsó tagozaton, majd vizuális kultúra elnevezéssel komplex ismereteket oktatunk;
 • 1991 óta működik „Kölcsey” Diáksport Egyesületünk, mely a tanórán kívüli sportolást, valamint tehetségeink versenyeztetését segíti;
 • 1993-ban hoztuk létre a „Zöld utat a tudáshoz” alapítványt kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink elismerésére, a rászorulók támogatására;
 • 1993-ban alakult meg Diákönkormányzatunk, mely tanulóink érdekképviseletét és szabadidős programok szervezését végzi;
 • 1994–től vagyunk tagja a Kölcsey Társaságnak;
 • 1994 óta működik az Iskolaszék;
 • 1996-tól Vizuális Alapiskola működött iskolánkban, napjainkban a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola vizuális csoportjainak adunk helyet;
 • 1998-tól a maximális tanulói részvétel érdekében a gyógytestnevelési foglalkozásokat órarendbe illesztettük;
 • 1998-ban a városban elsőként Kölcsey Napokat rendeztünk névadónk tiszteletére, s ezt azóta is rendszeresen megtesszük;
 • 2000-ben megjelentettük 1. évkönyvünket a Millennium alkalmából;
 • 2000-ben elkezdtük a „Comenius I.” minőségirányítási modell kiépítését, melyet folyamatosan fenntartunk. Célunk ezzel a partnerközpontú működés biztosítása az intézményhasználók megelégedésére.
 • 2000-től foglalkozunk a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek speciális fejlesztésével, megsegítésével;
 • 2001-ben 5. osztálytól kezdődően tehetséggondozó osztályt indítottunk, mely jó képességű tanulóink kiteljesedését célozta;
 • 2005-ben kiadtuk 2. évkönyvünket;
 • 2006-ban iskolánk fotóival díszített falinaptárt készítettünk;
 • 2006-ban Európai Uniós pályázat elnyerésével vezettük be a kompetencia alapú oktatást, mely jelentős szakmai innovációt jelentett;
 • 2006-ban és 2009-ben elnyertük az Ökoiskola címet, majd 2012-ben az Örökös Ökoiskola elismerést;
 • 2009-ben „A sárga iskola meséi” címmel jelentettünk meg diákjaink díjnyertes alkotásaiból antológiát;
 • 2010 óta regisztrált Tehetségpontként működünk. Kezdetben 3 tehetségterületen fejlesztettük tanítványainkat: logikai-matematikai, természeti, testi-kinesztetikus. 2014-ben újabb 3 tehetségterülettel bővítettük tevékenységünket: angol nyelv, informatika, színjátszás;
 • 2012-ben szülők, tanulók és pedagógusok összefogása eredményeként megjelentettük „A sárga iskola szakácskönyvét” az egészséges ételek népszerűsítése érdekében;
 • 2012-ben az „U4energy” verseny országos 1. helyezettjeként Európai Díjátadó Ünnepségen vett részt iskolánk küldöttsége Brüsszelben;
 • 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakmailag hiteles és eredményes munkánkért az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” elismerést adományozta számunkra;
 • 2013-ban sikeres környezetvédelmi pályázatunknak köszönhetően a „COMENIUS iskolai együttműködések projekt” keretében megkezdtük nemzetközi kapcsolataink bővítését;
 • 2014-ben felmenő rendszerben bevezettük az emelt óraszámú angol nyelv oktatását, mely hosszabb távon igen komoly nyelvi tudást biztosít a képzésben résztvevőknek. A programban az Amerikai Egyesült Államokból érkezett anyanyelvi tanár is közreműködik.
 • 2015-től folyamatosan és eredményesen pályázunk a „Határtalanul! – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” program keretében. Ennek köszönhetően 2016-ban és 2018-ban Erdélybe, 2017-ben és 2019-ben Szlovákiába látogattak diákjaink;
 • 2016-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács másodszor is az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” elismerésben részesített bennünket;
 • 2017-ben sikeres pályázatunknak köszönhetően elnyertük a „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címet, mely színvonalas tehetséggondozó munkánkat igazolja, és továbbfejlesztésének lehetőségét biztosítja. Ezzel a címmel az országban mindösszesen 39 intézmény rendelkezik;
 • 2018-ban újabb eredményes pályázatunknak köszönhetően megkaptuk az „Európai Tehetségpont” címet, ezáltal tagjai lettünk az Európai Tehetségsegítő Hálózatnak;
 • A 2018/2019. tanévben szakköri keretben bevezettük a robotika oktatását. Eredményes munkánknak köszönhetően a Baptista Szeretetszolgálat csapatának tagjaként már nemzetközi megmérettetésen is részt vettek tanítványaink. Nagy sikernek tartjuk, hogy egy év eltelte után a Robotika Európa Bajnokságon 3. és 5. helyezést értek el. Megrendeztük az I. Országos Baptista Robotika Találkozót is;
 • Szintén ebben a tanévben kezdtük meg az első két évfolyamon a testnevelési osztályokban a LEGO-matek oktatását, mely a kisdiákok játékigényét is figyelembe véve fejleszti matematikai képességeiket.

        Nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra. Tanítványaink 10-15%-a a helyi Alapfokú Művészeti Iskola tagja. A mozgáskultúra fejlesztése érdekében néptánc és aerobik oktatást biztosítunk tanulóinknak. Iskolánkban énekkar működik, a zenét szeretők rendszeresen részt vehetnek operaelőadásokon és hangversenyeken.

2017-ben csatlakoztunk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szakmai vezetésével megvalósuló EFOP-3.2.6-16-2016-0000-1 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” elnevezésű projekthez, mely a zenei nevelés fejlesztését támogatja.

       Az informatikai ismereteket alsó tagozaton délutáni/tabletes foglalkozások keretében, 5. osztálytól pedig tanórákon oktatjuk. Tehetségműhely keretében ECDL vizsgára készítjük fel diákjainkat. A hatékonyabb ismeretszerzés biztosítása érdekében valamennyi első osztályos tanulónknak tabletet biztosítunk.

      A figyelem, a problémamegoldó képesség és a logikus gondolkodás fejlesztése céljából szakköri formában oktatjuk a táblajátékokat.

Kulcsfontosságú feladatnak tekintjük az esélyegyenlőség megteremtését. Ennek érdekében szakköröket, korrepetálásokat, tehetséggondozó foglalkozásokat, középiskolai előkészítőket szervezünk, de tanulószobai és napközis foglalkozások igénybevételére is lehetőség van. Rendszeresen bevonjuk tanulóinkat az „Útravaló” ösztöndíjprogramba.

       A tanulási kudarcnak kitett gyermekek felzárkóztatására, a hátránykompenzációra  nagy gondot fordítunk, mert tanulóink jelentős része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A rászorulók fejlesztését, egyéni segítését gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, szociálpedagógusok, gyógytestnevelő segítik. A sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan oktatjuk.

     A 2017/2018. tanévtől az Oktatási Hivatal felkérésére részt veszünk az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű kiemelt projektben, mely a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését, iskolánk hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelését szolgálja.

A HEFOP 3.1.3 és a TÁMOP 3.1.4 projektek értékes tartalmi elemeinek megvalósításával és módszereinek fenntartásával valamennyi évfolyamunkon alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás módszereit, elemeit. Előtérbe helyezzük a kooperatív tanulási technikákat, a csoportmunkát, az egyéni felelősségvállalást a közös tevékenységek során. Tervszerűen lebonyolítjuk a témaheteket és a 3 hetet meghaladó projekteket.

     Az országos kompetenciamérés eredményeinek hasznosítása, a dokumentáltság és a hozzáférhetőség biztosítása, az eredmények munkaközösségi és nevelőtestületi szintű feldolgozása 2002 óta történik meg a napi gyakorlatban. 2015-ben intézményi intézkedési tervet dolgoztunk ki a mutatók további javulásának érdekében.

     Az egészséges és kulturált életmód érdekében biztosítjuk a széleskörű sportolási lehetőségeket. Tanítványainkat eredményesen versenyeztetjük atlétika, kézilabda, labdarúgás, birkózás sportágakban. Lehetőségük van az aerobik, a kötélugrás, az asztalitenisz és a tenisz mozgáskultúrájának elsajátítására is.

      Rendszeresen szervezünk erdei iskolákat, Erzsébet- és nyári táborokat, tanulmányi kirándulásokat, melyek segítik értékeink, hagyományaink, természeti és épített környezetünk megismerését, továbbá nélkülözhetetlen színterei az egészséges életmódra nevelésnek. Diákjaink körében népszerű az unaloműző és az angol nyelvű bibliaismereti tábor. Utóbbi lebonyolításában pedagógusainkon kívül az Amerikai Egyesült Államokból érkező baptista önkéntesek is jelentős szerepet vállalnak.

       A tanórán kívüli foglalkozások (kirándulások, sportrendezvények, vetélkedők, versenyek), az iskolai hagyományok ápolása (Karácsony hete, Kölcsey hét, Kölcsey túra, Kölcsey kupa, Kölcsey futás, hulladékgyűjtés, gyermeknap, sportnap, tehetségnap, alapítványi bál, farsang, Zöldolimpia, iskolai ünnepségek, ballagás) sajátos színfoltjai iskolánk életének.

       Napközis csoportjainkat egyrészt a szülők igényének, másrészt nagyszámú bejáró tanulóink érdekének figyelembe vételével szervezzük döntő mértékben az alsó tagozaton. Ezek a gyermekek idejük jelentős részét töltik az iskolában, ebből adódóan számukra a személyiség- és képességfejlesztés, a szocializáció biztosítása, közösségi életük alakítása egész napos folyamat és feladat, amit tudatosan, felelősséggel és pedagógiai elhivatottsággal vállalunk.

       Fentieket hitelesen igazolja, hogy színvonalas nevelő-oktató munkánk elismeréseként a Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége 2019. novemberében „Az év nevelőtestülete” kitüntető címet adományozta számunkra.